Có thể bạn cần biết

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về “Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo”

Trong các ngày từ ngày 08/5/2018 đến ngày 18/5/2018, Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử giám đốc thẩm một số bản án có kháng nghị và thông qua Nghị quyết sô 02/2018/NQ-HĐTP “Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo”.

Đọc tiếp