Tháo gỡ

Thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn

Th.s NGUYỄN TUẤN HẢI ( Học viện Tư pháp) Ngày 19/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật Phá sản 2014, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật Phá sản 2004 với nhiều qui định khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật cũ. Tuy nhiên thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn vẫn còn có vướng mắc, cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp khắc phục.

Đọc tiếp