Xét xử - Bình luận án

Trưởng thôn bán đất thôn chi việc của thôn, phạm tội gì?

Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và Kế toán của thôn bán đất xen kẹt trong thôn lấy tiền chi trả tiền xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông trong thôn. Hành vi đó phạm tội gì?

Đọc tiếp