Quyền nuôi con khi ly hôn và các quy định của pháp luật

NGUYỄN PHAN NAM (Ban Thư ký Văn phòng TANDTC) - Tại Tòa án hiện nay số lượng các vụ án ly hôn ngày càng nhiều và ngày càng phức tạp. Trong số đó loại án giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con trong và sau khi ly hôn cũng tương đối nhiều và việc giải quyết gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do các đương sự chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này.

30 tháng 11 năm 2020 15:17 GMT+7    9 Bình luận

1. Về quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình (LHNGĐ) năm 2014 thì “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”, tức là quyền và nghĩa vụ đối với con luôn đặt ra với người làm cha, làm mẹ không phụ thuộc vào quan hệ hôn nhân của cha và mẹ còn tồn tại hay đã chấm dứt quan hệ vợ chồng hoặc chấm dứt quan hệ chung sống như vợ chồng hay chưa, cụ thể:

+ Khoản 1 Điều 14 LHNGĐ 2014 quy định: “1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.

+ Khoản 1 Điều 81 LHNGĐ 2014 quy định: “1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.”

Như vậy, khi hai người không chung sống với nhau nữa thì cha, mẹ vẫn phải thực hiện quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và không phải trường hợp nào cha mẹ cũng xảy ra chuyện tranh giành nuôi con. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con trong các trường hợp sau đây: Con chưa thành niên; Con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Về việc giao con cho người nuôi

Khoản 2 và 3 Điều 81 LHNGĐ 2014 quy định:

“2.Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Tòa án luôn dựa vào nguyên tắc thỏa thuận giữa cha và mẹ của người con để quyết định ai sẽ là người được nuôi con. Do đó, cha, mẹ của người con có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau đối với con vào thời điểm trước, trong hoặc sau khi yêu cầu Tòa án chấm dứt quan hệ vợ chồng hay quan hệ chung sống như vợ chồng.

Khi cha, mẹ của người con không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ dựa vào quyền lợi của con để quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Việc quyết định ai có quyền nuôi con khi ly hôn ngoài những điều kiện nêu trên còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, như chỗ ở, thu nhập, thời gian chăm sóc con… của mỗi bên, nhằm đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con. Theo đó, người được nuôi con phải chứng minh được trước Tòa án về bản thân sẽ cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con và có đủ các điều kiện đảm bảo cả về kinh tế lẫn tinh thần đáp ứng cho yêu cầu phát triển bình thường của người con; người được nuôi con phải chứng minh mình có đủ điều kiện vật chất về thu nhập, tài sản, nơi ở ổn định… về tinh thần (có đủ thời gian để ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, luôn phải đặt con lên hàng đầu…) để người con có cuộc sống ổn định và phát triển hơn bên không được nuôi con.

Ngoài ra, một trong hai người có thể cung cấp thêm các chứng cứ chứng minh người còn lại không đủ điều kiện về vật chất và tinh thần để nuôi dạy con cái, thường xuyên có hành vi bạo lực, thu nhập không ổn định…

Ngoài những quy định nêu trên, khi Tòa án quyết định giao con cho người nào nuôi còn lưu ý một số điểm sau đây:

– “Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi”, tức trong quá trình phán quyết ai sẽ là người nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phụ trách phiên tòa giải quyết ly hôn là người có thẩm quyền lấy ý kiến trẻ từ đủ 07 tuổi về việc muốn sống với cha hay với mẹ. Khi lấy ý kiến của trẻ phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 208 BLTTDS 2015 là phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của trẻ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ. Đặc biệt, việc lấy ý kiến phải đảm bảo giữ bí mật cá nhân của trẻ. Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07 tháng 4 năm 2017 của TANDTC tại điểm 26 Mục IV cũng hướng dẫn về quy định nêu trên như sau: “Phương pháp lấy ý kiến phải bảo đảm thân thiện với trẻ em. Tuy nhiên, Tòa án phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của người con để quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng”. Trên thực tế, ý kiến của con thường chỉ mang tính định hướng, tham khảo, là một phần để Tòa án xem xét đi đến quyết định, không có ý nghĩa hoàn toàn quyết định.

– Trường hợp con dưới 03 tuổi, mặc định quyền nuôi con thuộc về người mẹ, trừ khi người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác. Luật quy định như vậy xuất phát từ yêu cầu đảm bảo quyền được hưởng đầy đủ các quyền của đứa trẻ, nên khi xem xét việc giao con cho người nào trực tiếp nuôi dưỡng Tòa án phải đánh giá thực tế điều kiện nuôi dưỡng con của cha, mẹ; tuy mặc địch việc giao con dưới 03 tuổi cho người mẹ trực tiếp nuôi nhưng trong trường hợp người cha chứng minh được người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con thì Tòa án vẫn có thể giao con cho người cha trực tiếp nuôi con.

Khi thực hiện quyết định ly hôn hoặc chấm dứt quan hệ chung sống như vợ chồng thì người không trực tiếp nuôi con phải tuân thủ quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; theo đó, người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con khi con sống với người còn lại, có nghĩa vụ cấp dưỡng và có quyền thăm nom con mà không ai được cản trở. Tuy nhiên, không thể lấy lý do thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Khi đó, người có trách nhiệm nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom. Cụ thể, Điều 85 LHNGĐ 2014 quy định các trường hợp sau đây sẽ bị Tòa án hạn chế quyền thăm nom con:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Phá tài sản của con;

– Có lối sống đồi trụy;

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Khi có căn cứ cho rằng bên không trực tiếp nuôi con có các dấu hiệu được quy định tại Điều 85 LHNGĐ 2014 thì bên trực tiếp nuôi con vì quyền lợi của con có quyền làm đơn đến Tòa án yêu cầu hạn chế quyền thăm nom của bên không trực tiếp nuôi con, Hồ sơ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con bao gồm:

– Đơn yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con

– Bản sao quyết định ly hôn có công chứng

– Bản sao chứng minh thư nhân dân

– Chứng cứ chứng minh người không trực tiếp nuôi con đã có hành vi ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục con

– Đơn xin xác nhận cư trú chứng minh thẩm quyền khởi kiện

Người yêu gửi đơn tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú để được giải quyết.

3. Về quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng cho con

Không chỉ được quyền thăm con mà người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng để san sẻ một phần gánh nặng về tiền bạc đối với người nuôi con. Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 110 LHNGĐ 2014 : “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”.

Theo đó, khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con sẽ phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cho đến khi con thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình.

Trước hết, mức cấp dưỡng sẽ do hai bên (cha và mẹ) thỏa thuận căn cứ vào thu nhập thực tế, khả năng tài chính của người cấp dưỡng cũng như nhu cầu chi tiêu của người con. Đặc biệt, khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng cũng do các bên thỏa thuận. Chỉ khi không thể thỏa thuận được, Tòa án mới quyết định áp dụng mức cấp dưỡng cho các bên. Các phương thức cấp dưỡng cũng khá linh hoạt; có thể cấp dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Phương thức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận.

Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định mức cấp dưỡng cụ thể là 1 triệu, 2 triệu hay 5 triệu/tháng mà tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận dựa vào điều kiện, thu nhập của người cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Thông thường thực tế Toà án thường ấn định mức cấp dưỡng dao động 15-30% mức thu nhập của người cấp dưỡng.

4. Về thay đổi quyền nuôi con và xử lý khi vi phạm các quy định về quyền nuôi con

Quyền được trực tiếp nuôi con không phải lúc nào cũng cố định. Trong các trường hợp được quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 sau đây có thể được thay đổi người nuôi con sau khi Tòa án đã có quyết định:

– Khi cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người nuôi con.

– Nếu con trên 7 tuổi thì khi đổi người nuôi con phải hỏi ý kiến của con.

– Cha hoặc mẹ có quyền yêu cầu nếu thấy người còn lại không còn đủ khả năng và điều kiện để chăm sóc và mang đến cho con lợi ích tốt nhất nữa.

– Nếu cả cha mẹ đều không có đủ điều kiện để nuôi dạy con thì Tòa sẽ quyết định trao quyền nuôi con cho người giám hộ

5. Về xử lý khi vi phạm các quy định về quyền nuôi con

– Theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Nghị đinh 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình thì:

+ Người nào có hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng sau khi ly hôn, giữa cha mẹ và con sau khi ly hôn thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng.

+ Người nào có hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa cha, mẹ và con thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Điều 380 BLHS 2015 quy định: Khi đã có quyết định của Tòa án yêu cầu cha hoặc mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nhưng không thực hiện bản án mặc dù có đủ điều kiện và đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thì có thể bị phạt tối đa 5 năm tù giam.

Ngoài ra, Điều 186 BLHS 2015 còn quy định nếu việc trốn tránh hoặc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ khiến người con lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe thì có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Bình luận (9)
 1. Tôi và vợ tôi đã ly hôn nhưng tôi ko thể gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm con và hỏi những lúc tôi chuyển tiền nuôi dưỡng con không thấy cô ý trả lời tôi có xuống nhà và hỏi nhận đc tiền chưa và hỏi muốn đưa cháu về chơi cùng ông bà nhưng cô ý nhất quyết không đồng ý rất nhiều lần và bảo chỉ cho gặp ở đây trong khi đó bố cô y đuổi tôi không cho tôi gặp trong nhà chơi với con và có những lời lẽ xúc phạm tôi như vậy tôi xin hỏi tôi có thể yêu cầu tòa án quy định ngày tôi đón cháu về nhà đc không con tôi giờ mới 3 tuổi thì thứ 7 hoặc chủ nhật cháu không đi học tôi có thể đón cháu về nhà chơi được không nhà tôi và nhà cô ý không cách xa nhau chỉ hơn 1km lên việc đi lại không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu xin tư vấn giùm tôi để tôi được đón cháu về chơi không ảnh hưởng đến học tập và sức khỏe của cháu mà tôi được đường hoàng chính chính thăm con không như hiện tại

  TRẦN NGỌC TUẤN* 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

  Tôi và chồng tôi,sốg vs nhau dc hơn 4n và có1 bé trai hơn 3t,vì lý do là a ấy thường xuyen nhậu nhẹt bỏ bê vợ con nên 2me con đã về bên ngoại sốg. đang lúc tranh chấp hôn nhân và đợ toà giai quyết.nhưg trong lúc tôi đi làm a ấy lấy cớ đón bé về chơi thì bắt bé ln hk cho bé về lại bên ngoại và bắt buộc bé phải nghỉ học trong khi o bên ngoại bé sốg rat vui vẻ và học hành đầy đủ và đủ đk để bé phát trien tốt.nhug tôi sag đón bé về thì a ấy k cho và còn có hành vi la dùg vũ lực xô giành giật con ,khoá cổg lại k cho con lại gần mẹ.cho e hỏi v e phải lm sao để bắt con về để con tiep tuc được đi học và vể vs e.cam ơn luật sư!!!

  Tuyền 15:17 30/11.2020 GMT+7

 2. Cho toi hoi toi va chong toi li hon dc ba nam,luc do con toi 7tuoi, khi li hon 2ben cho chanh chap ve qyuen nuoi con, luc do 2ben co cu cai ,va toa quyet dinh la hô y kien con, va be da noi muon o voi noi, ouc do toi ko dong y ,va toa da can ngan va khuyen giai toi trong luc do toi cung ko suy nghi dc nhieu ,vi toi nghi chau o mem ong ba noi thi o ben noi cung dc, nha toi voi nha noi be cach nhau khoan 10may cay so, cuoi tuan hoac nghi le va tet toi co the ruoc be ve choi, moi dau toi qua ruoc thi nha noi ko vui va cung ko thay noi gi,nhung thu 7 vua roi toi qua ruoc nha noi ko cho toi ruoc va con chui man toi va ko cho toi den tham ,va cha be con dien thoai chui man toi va cam toi den tham be,cho hoi luan su gioi toi phai lm toi xin luat su hay cho toi y kien.

  Lemylanh 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 3. Tôi và chồng tôi,sốg vs nhau dc hơn 4n và có1 bé trai hơn 3t,vì lý do là a ấy thường xuyen nhậu nhẹt bỏ bê vợ con nên 2me con đã về bên ngoại sốg. đang lúc tranh chấp hôn nhân và đợ toà giai quyết.nhưg trong lúc tôi đi làm a ấy lấy cớ đón bé về chơi thì bắt bé ln hk cho bé về lại bên ngoại và bắt buộc bé phải nghỉ học trong khi o bên ngoại bé sốg rat vui vẻ và học hành đầy đủ và đủ đk để bé phát trien tốt.nhug tôi sag đón bé về thì a ấy k cho và còn có hành vi la dùg vũ lực xô giành giật con ,khoá cổg lại k cho con lại gần mẹ.cho e hỏi v e phải lm sao để bắt con về để con tiep tuc được đi học và vể vs e.cam ơn luật sư!!!

  Tuyền 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 4. Xin cho hỏi..?- Người Mẹ nuôi con khi tái hôn với người khác thì người cha có tiếp tục cấp dưỡng không.!- Con đã 8 tuổi sống với Mẹ. Cha đa lập gia đình và có thêm 2 con nhỏ và kinh tế khó khăn.- Xin được tư vấn cụ thể. Xin cám ơn.- Xin

  Hoàng Vân 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 5. Tôi và vợ tôi tuy chuẩn bị ly hôn nhưng hiện giờ mỗi người đều ở riêng hết, nhưng con thì ở với vợ tôi, con tôi mới được 2 tuổi , tôi nhớ con muốn lên thăm nhưng mà mỗi lần lên thăm thì bị mẹ zk hk cho thăm rồi kiếm chuyện này chuyện nọ hk cho tôi gặp con,tuy những chuyện mà mẹ vợ tôi lấy lý do hk cho tôi gặp con cũng đúng nhưng đúng về lúc trước thôi, nhưng hiện giờ tôi biết cái chuyện mà mẹ vợ tôi lấy cớ không cho tôi gặp con là sẽ hk xảy ra nữa, nhưng mẹ vợ tôi vẫn dựa theo chuyện cũ hk cho tôi gặp con tuy mẹ vợ tôi biết tôi rất nhớ con. Như vậy bạn có thể cho tôi biết tôi phải làm như thế nào đây, hiện giờ tôi không biết phải làm gì để gặp con hết, tôi mong mọi người có thể cho tôi 1 ý kiến nào đó có thể cho tôi một cơ hội để tôi gặp được con trai của tôi, tôi nhớ con lắm, tôi thành thật cần sự giúp đỡ từ mọi người, cảm ơn

  Nguyễn Thế Sinh 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 6. cho e hỏi chong e gio giữ tât con khi chia ở tòa e se đk đón ở tòa hay fai về nhà chong đón ạ

  trân thi phương 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 7. Hoi. Vo toi da bo nha ra di gan 2 nam. Ko ro cho o . de lai 1 dua con trai 28thang tuoi. Toi nuoi duong den nay. Chau duoc 48 thang. Lau lau vo toi cung co goi dien thoai ve .nhung khong phai tham con.ma vien co ko tien ve tham va bat buoc toi gui tien .neu ko se ko tham con. Vay nay toi muon ly hon don phuong. Va nho toa an can thiep ve quyen nuoi con .cung viec tuc hien cap duong cua vo toi voi con toi ko

  Quochung Nguyenngoc 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 8. Hỏi. Tôi và vợ tôi đã ly hôn dược 2 năm rồi vợ chồng tôi quyết định quyền nuôi con là tôi nuôi. Trong 2năm dó thì thỉnh thoảng cũng vợ tôi cũng về thăm con nhưng lần này về thăm con chưa dược sự đồng ý của tôi mà giấu mang con đi nơi khác giờ tôi chưa biết ở dâu cả vậy thì vợ tôi dùng hay sai ạ

  0372273008 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

 9. luật sư cho mình hỏi.mình kết hôn đc 1 tháng thì vk mình bị nợ 100trieu dẫn đến 2 vk ck ly thân đến nay đã được 3 năm hiện con vk đang nui, nhưng hiện nay vk mình lại ngoại tình trong khi vk ck vẫn chưa li hôn, vạy giờ luật sư cho mình hỏi là ly dị thì mình có quyền dành nui con không ạ. xin luật sư giúp vs

  nguyễn văn trung 15:17 30/11.2020 GMT+7 Trả lời

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy