Lựa chọn ba án lệ mới

PV - Ngày 22/8/2019, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thảo luận và thông qua 3 Quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp. Các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và đại diện lãnh đạo VKSNDTC và Bộ Tư pháp tham dự.

24 tháng 08 năm 2019 15:38 GMT+7    0 Bình luận

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, d khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP (ngày 18/6/2019) về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã nghe báo cáo về các quyết định đề xuất phát triển án lệ.

Đại diện VKSNDTC và Bộ Tư pháp tham dự phiên họp

Trong phần thảo luận, các thành viên tham gia nhận thấy 3 dự thảo án lệ về cơ bản đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn án lệ được quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành.

Ba dự thảo án lệ được lựa chọn đó là:

1.Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT (ngày 16/7/2018) về vụ án “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” tại Trà Vinh giữa người khởi kiện là bà Hồng Thị Lợi với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

2.Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT (ngày 25/9/2018) về vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” đối với bị cáo Trần Văn Chuẩn tại Đắk Lắk.

3.Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018HS-GĐT (ngày 15/10/2018) về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Xuân Quốc tại TP. Đà Nẵng.

Bình luận (0)