Tòa án nhân dân tối cao đôn đốc đặt mua Tạp chí để nâng cao chất lượng xét xử

PV - Ngày 23/3/2020, TANDTC có Công văn số 103/CV-TANDTC về việc đăng ký mua Tạp chí TAND năm 2020 gửi đến TAND các cấp, do Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền ký thay Chánh án, yêu cầu đặt mua Tạp chí theo đúng hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020.

26 tháng 03 năm 2020 15:07 GMT+7    0 Bình luận

Công văn nêu rõ: Để tiếp tục đảm bảo nhu cầu nghiên cứu, tham khảo và trao đổi chuyên môn của các cơ quan, cá nhân trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân, trong năm 2020, Tạp chí Tòa án nhân dân vẫn xuất bản 02 số/tháng, mỗi số 48 trang ruột (1 năm có 24 số xuất bản).

Năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao đã phê duyệt số lượng đặt mua Tạp chí Tòa ản nhân dân để trang bị cho cán bộ trong hệ thống Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

*Tòa án nhân dân tối cao:  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Văn phòng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp, Ban Thanh tra, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III, Vụ Công tác phía Nam, Báo Công lý, Cục Kế hoạch – Tài chính và Học viên Tòa án.

*Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh: Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các Trường phòng Giám đốc kiểm tra.

*Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

* Tòa án nhân dân cấp huyện: Chánh án.

Ngoài các đối tượng nêu trên, TANDTC đề nghị TAND các cấp căn cứ Công văn số 36/TANDTC-KHTC ngày 24/02/2020 của TANDTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 (tại mục 3.15) để đặt mua, trang bị Tạp chí Tòa án cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên Thư ký và Hội thẩm nhân dân bằng nguồn kinh phí đã được TANDTC giao hàng năm, để các chức danh này có nguồn tài liệu nghiên cứu, trao đổi, tham khảo và vận dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại vụ án của các Tòa án được tốt hơn.

Khi đặt mua Tạp chí TAND, các đơn vị liên hệ qua Ban Trị sự – Tạp chí Tòa án nhân dân theo số điện thoại: (024) 393.41735 để được trao đổi, hướng dẫn.

Bình luận (0)