Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

SƠN MINH THẮNG Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

17 tháng 10 năm 2020 14:56 GMT+7    0 Bình luận

Đại hội thực hiện 04 nội dung: (1) Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng. Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Kỷ cương – Nêu gương” và chủ đề của Đại hội: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Dự Đại hội XIII của Đảng bộ Khối có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí rất quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tham mưu xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của Đảng bộ Khối như các nghị quyết, chỉ thị về: nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc; thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch v.v..

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối; đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức các hội thảo, hội nghị thông tin chuyên đề và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách nghiêm túc, toàn diện, với hình thức học tập đa dạng như: phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề, chi bộ thảo luận; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hoạt động về nguồn, báo công với Bác, chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo gương Bác… Từ đó, đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và thiết thực, hạn chế được sự rập khuôn, máy móc, chung chung và hình thức trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 23 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra gần 3.000 lượt tổ chức đảng và trên 12.000 đảng viên, trong đó có hơn 2.300 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề gần 2.000 tổ chức đảng và trên 15.000 đảng viên, trong đó gần 2.000 cấp ủy viên các cấp; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với gần 2.000 tổ chức đảng cấp dưới; tiến hành giám sát trên 1.500 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề gần 5.000 đảng viên. Đặc biệt, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện có 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, vững mạnh. Đến nay các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động, kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra; phân công 01 đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong đảng bộ. Nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã bố trí được cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra theo Quy định 215 của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhìn lại một nhiệm kỳ cho thấy Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, lãnh đạo các tổ chức đảng trong khối hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Tìm ra nguyên nhân hạn chế và biện pháp khắc phục

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng và có tầm quan trọng đặc biệt, định ra những bước đi cho cả nhiệm kỳ tới, cho nên Đại hội sẽ tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo  của nhiệm kỳ vừa qua để khắc phục. Có thể đề cập đến các vấn đề mà công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn nội dung, biện pháp tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa toàn diện. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời, còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, một số có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, trách nhiệm thấp. Việc quản lý, đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình, phê bình có nơi, có mặt còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Đó là những nội dung mà Đại hội Đảng bộ Khối lần này tập trung phân tích, đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ nguyên nhân và tìm các giải pháp khắc phục để nhiệm kỳ tới làm tốt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tuy làm việc ở các cơ quan đơn vị khác nhau nhưng luôn thống nhất ý chí và hành động, xứng đáng là cán bộ ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và quản lý ở tầm vĩ mô của Nhà nước.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong điều kiện mới” là một trong những nhiệm vụ đã được đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối

“Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng” đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bởi vì tình hình trong nước và quốc tế đặt ra yêu cầu đó, đây là yêu cầu khách quan. Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lắng nghe và tiếp thu ý kiến của từng cấp ủy trực thuộc, phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể…

Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp..

Bốn là: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội.

Sáu là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp công tác.

Với việc xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên đây, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tiềm năng, khát vọng phát triển, chủ động, sáng tạo, quyết vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy