Tiêu chí mới về đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

THÁI VŨ - Dự thảo Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân vừa được công bố để lấy ý kiến đóng góp, nhằm bảo đảm Quy chế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động. Thời hạn góp ý đến 15/11/2018. Tạp chí Toà án nhân dân điện tử xin giới thiệu nội dung cốt lõi của Quy chế về đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động.

27 tháng 10 năm 2018 08:14 GMT+7    12 Bình luận

A.Nội dung đánh giá công chức

Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; 

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

Ngoài những quy định trên đây, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89- QĐ/TW  ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; 

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; 

c) Năng lực lãnh đạo, quản lý; 

d) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

1.Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1.1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; 

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; 

g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất; 

h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng;

1.2.Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; 

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; 

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; 

d) Làm tốt công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật;

đ) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật;

e) Có năng lực tập họp, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; 

g) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

h) Có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

2.Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.1.Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 12 Quy chế đã nêu trên đây; 

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất. 

d) Không bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

2.2.Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

a) Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trưng ương; 

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; 

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; 

d) Làm tốt công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật;

đ) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật;

e) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 100% các đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

g) Có năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. 

h) Không bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

3.Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

 3.1.Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 12 Quy chế này; 

b) Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm; 

c) Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ; 

d) Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại;

đ) Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

e) Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

3.2.Công chức lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; 

b) Công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan còn chậm so với kế hoạch, tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

c) Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của đơn vị còn chậm hoặc không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả nhưng phải có biện pháp khắc phục. 

d) Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

đ) Đơn vị được giao phụ trách hoàn thành  trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. 

e) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

4..Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

4.1.Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu
chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức
đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

d) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp
khắc phục;

đ) Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác
năm;

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham
nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

h) Bị xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức
danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

 4.2.Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Cấp có thấm quyền quản lý công chức đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; 

b) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành; 

c) Đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra; 

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp hoặc liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

e) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết; 

g) Cá nhân bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân trong năm đánh giá.

B.Nội dung đánh giá, phân loại viên chức, người lao động

1.Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau: 

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo họp đồng làm việc đã ký kết; 

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần họp tác với  đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2.Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau: 

a) Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89- QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. 

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tố chức thực hiện nhiệm vụ; 

c) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

1.Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1.1.Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề
nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, các quy định về phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy
với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự,
tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác
hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp
dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

1.2.Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Thực sự gương mẫu về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong
lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW
ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

b) Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quy định
số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

c) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành
với chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ;

d) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện
công việc;

đ) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

e) Đơn vị được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ,
trong đó có ít nhất 50% nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

đ) Có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

2.Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.1.Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 17 Quy chế này.

2.2.Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Điểm b và c khoản 2 Điều 17 Quy chế này;

b) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3.Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, ngưòi lao động ở mức hoàn thành nhiệm vụ

3.1.Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a).Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 17 Quy chế này

3.2.Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

4.Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

4.1.Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; 

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị; 

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đế ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị; 

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

4.2.Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:  

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu
quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý
kỷ luật;

d) Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng
công việc.

 

Bình luận (12)
 1. “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng” – Tiêu chí này làm cho rất khó đạt được mức hoàn thành xuất sắc.

  Hồ Thanh Chương 17:28 27/10.2018 GMT+7 Trả lời

 2. Cho tôi xin Dự thảo quy chế này được không ạ

  DAVANA 21:30 03/11.2018 GMT+7 Trả lời

  Tạp chí sẽ gửi vào mail cho bạn.

  Nguyễn Phan Khiêm 06:54 04/11.2018 GMT+7

 3. Add gửi cho tôi xin qui chế này được không ah?

  Trang 14:07 05/11.2018 GMT+7 Trả lời

 4. cho e xin dự thảo quy chế này với ạ

  Võ Thị Thành 07:52 06/11.2018 GMT+7 Trả lời

  Đã gửi mail cho bạn đấy.

  Nguyễn Phan Khiêm 08:28 06/11.2018 GMT+7

 5. Cho xin dự thảo quy chế này được không ạ

  trexanh 08:56 06/11.2018 GMT+7 Trả lời

 6. cho tôi dự thảo quy chế này được không email tôi là tinnguyenlx@gmail.com

  Tín 15:26 13/02.2019 GMT+7 Trả lời

  Đã gửi mail cho bạn.

  Nguyễn Phan Khiêm 15:45 13/02.2019 GMT+7

 7. cho em xin dự thảo quy chế này tham khảo được không ạ? mail: thanhson.nguyenthi@gmail.comXin cảm ơn

  Thanh Sơn 15:01 06/05.2019 GMT+7 Trả lời

 8. cho tôi xin dự thảo quy chế này được không ạ haidien2771992@gmail.com . xin chân thành cảm ơn

  Hải đinệ 10:56 28/06.2019 GMT+7 Trả lời

 9. cho tôi dự thảo quy chế này được không ? email tôi là: dothanhhuongsxdhn@gmail.com

  Đỗ Thanh Hương 10:45 06/11.2019 GMT+7 Trả lời