Án lệ

Về tiêu chí lựa chọn, rà soát, phát hiện các bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ là văn bản pháp lý đầu tiên của hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam về án lệ. Với ý nghĩa là cơ sở pháp lý quan trọng của án lệ, thực tiễn của công tác phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua có được những thành công nhất định là nhờ có sự đóng góp của Nghị quyết này. Bài viết sẽ phân tích và có một số ý kiên về tiêu chí lựa chọn án lệ việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ...

Đọc tiếp