Án lệ

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 24/2/2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 /3/2021 của Chánh án TANDTC.

Đọc tiếp