Án lệ

Hội thảo về dự thảo Báo cáo Nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ tại Việt Nam

Ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ tại Việt Nam và góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/NQ-HĐTP của HĐTP TANDTC về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì và điều hành hội thảo.

Đọc tiếp