Pháp luật

Tài sản công theo quy định của Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017

Việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước chưa được nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện tốt trên thực tiễn. Phân biệt rạch ròi các khái niệm nhằm quản lý và sử dụng tốt hơn là việc làm hết sức cần thiết. Luật quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 với 10 chương, 134 Điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 ra đời nhằm thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì có sử dụng thuật ngữ “Tài sản công”.

Đọc tiếp