Công dân và pháp luật

Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.

Đọc tiếp