Nhân vật và sự kiện

CÔNG CHỨC CHẾT TRONG KHI THỰC THI CÔNG VỤ CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ LIỆT SỸ?

“Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.” (Điều 14 về “Các quyền khác của cán bộ, công chức” trong Luật cán bộ, công chức năm 2008)

Đọc tiếp