Nhân vật và sự kiện

TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử với tên miền tapchitoan.vn đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN với dãy số 5288 – 1434.

Đọc tiếp