Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới

Tòa án là nơi thể hiện sâu sắc nhất bản chất của Nhà nước, của nền công lý nước ta, đồng thời thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của hệ thống tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, đổi mới tổ chức TAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đọc tiếp