Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Quan điểm khác nhau về hành vi nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của nước ngoài và đề xuất hướng dẫn

Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 20/11/1990 TANDTC, VKSNDTC, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, hướng dẫn xử lý một số loại tội phạm, trong đó có nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của nước ngoài. Đến nay có nhiều quy định đã không còn phù hợp, cần  sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đọc tiếp