Vấn đề thời sự

Một vài kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân

Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động và công tác. Tuy vậy, công tác thi đua - khen thưởng thời gian vừa qua bộc lộ một số mặt hạn chế, cần khắc phục.

Đọc tiếp