Xây dựng pháp luật

Hoàn thiện quy định quyền tư pháp của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp năm 2013

Bài viết này phân tích và làm rõ quyền tư pháp của Tòa án nhân dân, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện về thể chế tư pháp trong Đề án xây dựng “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đọc tiếp