Vấn đề thời sự

Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) – Tố cáo qua fax, qua thư điện tử được chấp nhận hay không?

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) rất sôi nổi, với 23 ý kiến phát biểu, 9 ý kiến tranh luận và tranh luận lại. Một trong những nội dung thảo luận được cử tri cả nước rất quan tâm là hình thức thức tố cáo fax, điện thoại, thư điện tử có được ghi nhận hay không…

Đọc tiếp