Nghiên cứu

Phòng vệ chính đáng - Thực tiễn và một số kiến nghị

Phòng vệ chính đáng (PVCĐ) không phải là tội phạm, tuy nhiên vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là tội phạm. Xác định thế là là vượt quá giới hạn là một vấn đề trong nhiều trường hợp rất khó xác định.

Đọc tiếp