Xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền...

Xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền...

Nguyễn Văn A phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết "Nguyễn Văn A và Mạnh Kim Tr phạm tội gì?" của tác giả Hoàng Thị Thu Phương, chúng tôi cho rằng Nguyễn Văn A phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định...

Nguyễn Văn A phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết "Nguyễn Văn A và Mạnh Kim Tr phạm tội gì?" của tác giả Hoàng Thị Thu Phương, chúng tôi cho rằng Nguyễn Văn A phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định...

Phán quyết của Toà án công lý quốc tế vụ Nam Phi kiện Israel: Sức mạnh hay lời thở dài của luật quốc tế?

Từ đầu tháng 1/2024, thế giới đã theo dõi sát sao hoạt động xét xử của hội đồng thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) thuộc Liên Hợp Quốc về các cáo buộc của Nam Phi rằng Israel đang thực...

Phán quyết của Toà án công lý quốc tế vụ Nam Phi kiện Israel: Sức mạnh hay lời thở dài của luật quốc tế?

Từ đầu tháng 1/2024, thế giới đã theo dõi sát sao hoạt động xét xử của hội đồng thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) thuộc Liên Hợp Quốc về các cáo buộc của Nam Phi rằng Israel đang thực...