Quy định mới nhất về đăng ký thi đua

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích các quy định mới của Luật năm 2022 về “đăng ký thi đua”- một trong những chủ đề...

NGUYỄN VIỆT HÙNG (Vụ Thi đua-Khen thưởng TANDTC)

Bàn thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ

Bài viết này xin trao đổi thêm về hợp đồng mua, bán quyền đòi nợ được viết trong bài “Quyền khởi kiện của chủ thể mua nợ trong hợp đồng...

NGUYỄN NGÔ THÀNH DANH (Chuyên gia bộ phận R&D của IPGeekLab)

Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ trong Bộ luật Dân sự

Trong quan hệ ký quỹ, tổ chức tín dụng đóng vai trò như một bên trung gian nắm giữ tài sản bảo đảm và thực hiện thanh toán, bồi thường...

ThS. LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính - Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện

Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả sẽ phân tích làm rõ các vấn đề lý luận về nội hàm tranh tụng và nguyên tắc tranh tụng trong...

ThS. TRƯƠNG HUỲNH HẢI - ThS. TRƯƠNG MINH CHIẾN - DƯƠNG THỊ THÊU (TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau)

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tội nhận hối lộ theo yêu cầu của Công ước và Hiệp định quốc tế
GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 09/11/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

TS. NGUYỄN TRÍ TUỆ (Phó Chánh án thường trực TANDTC) TS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội)

Một số vấn đề về công chứng hợp đồng ủy quyền

Việc lập và công chứng hợp đồng ủy quyền được coi là căn cứ pháp lý và là chứng cứ xác thực, tin cậy cho việc thực hiện các giao...

ThS. NGUYỄN THÀNH MINH CHÁNH - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 

Bảo hiểm xã hội một lần trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam – những vấn đề đặt ra tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Làn sóng rút Bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua có xu hướng ngày càng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn...

ThS ĐẶNG THỊ THU HIỀN (Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội)

Một số kiến nghị hoàn thiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một trong những biện pháp cưỡng chế hành chính được Chủ tịch UBND cấp xã áp dụng đối với các...

ThS. PHÍ MẠNH LONG (GV Khoa Luật - Trường Đại học An ninh nhân dân)

Một số vấn đề về thủ tục tạm ngừng phiên tòa dân sự

Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy một số quy định về thủ tục tạm ngừng phiên tòa trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 còn...

ThS. PHẠM THỊ THÚY