Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Xây dựng Tòa án phục vụ Nhân dân, mang lại công lý cho Nhân dân

Bài viết tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung cơ bản của Chiến lược cải cách tư pháp theo các nghị quyết của Đảng ở nước ta hiện nay, từ đó định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Tòa án phục vụ Nhân dân, mang lại công lý cho Nhân dân.

Đọc tiếp