Pháp luật thế giới

Chế định ly thân ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc trong việc quy định chế định về ly thân, từ đó có hướng gợi mở đối với Việt Nam trong hôn nhân và gia đình về xây dựng chế định này.

Đọc tiếp