Pháp luật thế giới

Về các biện pháp của Nhà nước bảo vệ Thẩm phán tại Liên Bang Nga

Nguyên tắc độc lập xét xử là nguyên tắc phổ biến trong Luật pháp quốc tế. Để thực hiện nguyên tắc đó, Thẩm phán được bảo vệ và trang bị nhằm thực thi công vụ hiệu quả nhất. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu về các biện pháp của Nhà nước bảo vệ Thẩm phán theo luật pháp Liên Bang Nga.

Đọc tiếp