Nhìn ra nước ngoài

Vai trò của án lệ trong việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản và các gợi mở cho Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả phân tích một số án lệ về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản, từ đó đưa ra một số gợi mở nhằm cho pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Đọc tiếp