Vấn đề thời sự

Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án, độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm khi xét xử

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp