Nghiên cứu

Việt Nam với việc thực thi các cam kết Hiệp định CPTPP về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích và làm rõ những các quy định bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam; đánh giá sự tương thích với Hiệp định CPTPP; tham khảo kinh nghiệm thực thi bảo hộ nhãn hiệu âm thanh một số quốc gia thành viên CPTPP. Từ đó kiến nghị thực thi hiệu quả các quy định bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam .

Đọc tiếp