Nghiên cứu

Khó khăn khi xác định mức lãi suất chậm thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả đề cập đến Hợp đồng xây dựng được giao kết giữa các pháp nhân nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, và đặt ra vấn đề mức lãi suất nào sẽ được áp dụng cho hành vi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong Hợp đồng?

Đọc tiếp