Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Đăng ký biến động khi cấp Giấy chứng nhận, quy định về giá đất cụ thể, nguyên tắc bồi thường về đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý, bài viết này góp ý về đăng ký biến động khi cấp Giấy chứng nhận, quy định về giá đất cụ thể, nguyên tắc bồi thường về đất.  

Đọc tiếp