Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng - Thực trạng và giải pháp

Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả phân tích thực trạng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nêu ra các hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành và đề ra các giải pháp hoàn thiện.

Đọc tiếp