Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Thời hạn ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành – Thực tiễn và kiến nghị

Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích quy định của pháp luật về thời hạn ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành và dựa trên thực tiễn để đánh giá quan điểm về vấn đề này, từ đó đưa ra đề xuất và kiến nghị.

Đọc tiếp