Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra

Việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra còn một số vướng mắc, bất cập... cần sớm được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cụ thể để thực hiện thống nhất, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Đọc tiếp