Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Cơ chế xử lý hành vi không cung cấp tài liệu, chứng cứ của chủ thể có thẩm quyền trong tố tụng dân sự

BLTTDS năm 2015 quy định về trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong tố tụng dân sự,  nhưng còn bỏ ngỏ một khoảng trống pháp lý khi không quy định chế tài xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không cung cấp tài liệu, chứng cứ… Đây là vấn đề cần khắc phục.

Đọc tiếp