Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất đai là một loại tài sản đặc biệt mà người sử dụng đất chỉ có “quyền tài sản” song vẫn có thể trở thành di sản và chuyển giao cho người thừa kế, sau khi người sử dụng đất chết. Mặc dù vậy, việc tiến hành phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất khi chưa được công nhận quyền sử dụng đất lại là một trong các vấn đề còn gặp nhiều vướng mặc trên thực tế.

Đọc tiếp