Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Quyền được xét xử công bằng nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế và pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

 Quyền được xét xử công bằng là một trong những nguyên tắc cơ bản có tính chất đặc thù trong tố tụng hình sự của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc tiếp