Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Thủ tục phản đối của bên thứ ba trong thẩm định xác lập quyền sáng chế theo quy định của pháp luật Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

Việc giải quyết những phản đối sau khi cấp văn bằng bảo hộ của bên thứ ba sẽ được đặt ra và các tranh chấp liên quan đến sáng chế có thể tăng lên vì bên thứ ba không được thể hiện ý kiến của mình và quá trình cấp VBBH cho sáng chế. Tham khảo các quy định của Nhật Bản, tác giả có đề xuất cụ thể.

Đọc tiếp