Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Giải pháp phân công giải quyết án ngẫu nhiên theo Thông tư 01 của TANDTC

Qua thực tiễn công tác và qua nghiên cứu các quy định của Thông tư 01/2022/TT-TANDTC, tác giả đã có sáng kiến, giải pháp trên cơ sở ứng dụng của Excel để tạo ứng dụng nội bộ về việc phân công giải quyết án theo phương thức ngẫu nhiên.

Đọc tiếp