Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn thêm về quy định tại khoản 6 Điều 134 BLHS năm 2015 đối với tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

Quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong BLHS 2015 có bổ sung nhiều nội dung, tình tiết mới so với BLHS 1999. Tác giả có một số ý kiến bàn về quy định tại khoản 6 Điều 134, so sánh với các điều luật có chung một số yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt.

Đọc tiếp