Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành Điều 55 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án, Thông tư gồm 10 Điều, cụ thể:

Đọc tiếp