Những dấu ấn sâu sắc, những chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong công tác cải cách tư pháp

TRỊNH XUÂN TOẢN (*) - Sau khi được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước, ngày 13-8-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Bộ Chính trị quyết định phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Những kết luận của đồng chí tại các phiên họp và các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong các thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Những tư tưởng chỉ đạo và ý kiến tâm huyết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong công tác cải cách tư pháp đã và đang được các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức có liên quan quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc.

25 tháng 09 năm 2018 17:22 GMT+7    0 Bình luận

Sau khi được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước, ngày 13-8-2016, đồng chí Trần Đại Quang đã được Bộ Chính trị quyết định phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân” nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện trách nhiệm của Trưởng ban, đồng chí đã triệu tập, chủ trì 6 phiên họp của Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, kết luận nhiều vấn đề quan trọng về công tác cải cách tư pháp. Đồng thời, đã tới thăm, làm việc với hầu hết các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở Trung ương. Ý kiến, kết luận của đồng chí tại các phiên họp và các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong các thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

 

 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý

Tại phiên họp thứ nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, thể chế hóa các quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và quy định trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, cho ý kiến về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016- 2021, trong đó đã xác định rõ nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đó là: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng. Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý. Hoàn thiện cơ chế, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự, dân sự. Quy định sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiến hành hoạt động tư pháp; phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của luật sư”; tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Mở rộng phạm vi xã hội hóa các hoạt động và nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, dũng cảm đấu tranh vì công lý. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ trong các cơ quan tư pháp; khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ; lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ và các tầng lớp Nhân dân đối với các hoạt động tư pháp. Mở rộng hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp; tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các tổ chức, hội nghị, diễn đàn quốc tế về tư pháp; đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, các thỏa thuận về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, ưu tiên trang bị phương tiện kỹ thuật, phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp. Tiếp tục cụ thể hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo chặt chẽ hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức và cán bộ; khắc phục tình trạng cấp uỷ đảng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp”.

Đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng có liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.

Tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng ban đã cho ý kiến về kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2017 và Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017; yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.

 

 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp…

Tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch nước đã cho ý kiến kết luận về Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương để nắm tình hình, đánh giá kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới. Đồng thời, cho ý kiến về việc đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Giao Tòa án nhân dân tối cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính…

 

 

Tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo, sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam, đồng chí Chủ tịch nước đã kết luận: (1) Đồng ý giao Tòa án nhân dân tối cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; đề xuất việc hoàn thiện cơ sở pháp lý và các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn. (2) Đồng ý với đề xuất xây dựng Đề án bộ chỉ số tư pháp; đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần tiến hành nghiên cứu thận trọng, cân nhắc kỹ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký đã phát biểu tại phiên họp; lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tham khảo kinh nghiệm xây dựng chỉ số đánh giá về hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam và kinh nghiệm của nước ngoài về các vấn đề có liên quan.

Công tác thi hành án hình sự phải bảo đảm sự tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án…

 

Phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo CCTPTƯ Ảnh VOV

Tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, sau khi xem xét Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo về Đề án đổi mới công tác thi hành án hình sự, đồng chí Chủ tịch nước có ý kiến chỉ đạo như sau: Quá trình xây dựng đề án phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp và quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự; đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình thi hành án; bảo đảm sự tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án… Đảng ủy Công an Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, trách nhiệm thực hiện việc đổi mới công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới. Về Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác đi các địa phương, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; kiện toàn Thường trực Ban Chỉ đạo; hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội…

 

            Phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo CCTPTƯ Ảnh VOV

Tại Phiên họp thứ 6, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đã xem xét, có ý kiến kết luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với việc chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và việc kiện toàn Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội; Đề án đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và cho ý kiến về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo quy định của Bộ Chính trị, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiều lần tới thăm, làm việc với tất cả các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở Trung ương. Đồng chí đã quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp.

Những lời khen ngợi và chỉ đạo cụ thể của Chủ tịch trong các lần tới thăm, làm việc với các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở Trung ương

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại tham dự lễ khai giảng Học viện Tòa án, ảnh Minh Sử

Tại Tòa án nhân dân tối cao (ngày 12/8/2016, ngày 12/01/2017 và ngày 09/01/2018), đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành tòa án trong thời gian qua; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm công tác sau đây: (1) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”; bảo đảm xét xử chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (2) Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, đẩy mạnh công tác phát triển án lệ nhằm tạo điều kiện cho các Tòa án tham khảo trong quá trình xét xử và trong trường hợp chưa có luật điều chỉnh. (3) Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Vị trí, việc làm và biên chế của Tòa án nhân dân các cấp”, bảo đảm đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cả số lượng và chất lượng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân các cấp với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, qua đó xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tôn vinh kịp thời các gương “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, tạo dựng hình ảnh cao đẹp của người thẩm phán trong đời sống xã hội.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh với lãnh đạo Thẩm phán TANDTC tại trụ sở TANDTC

Tại buổi làm việc với Học viện Tòa án (ngày 06/12/2016), đồng chí yêu cầu Học viện Tòa án tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên và học viên là cán bộ của Tòa án; mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo. Phân đấu xây dựng Học viện Tòa án trở thành trung tâm đào tạo cán bộ tư pháp có uy tín của Việt Nam và trong khu vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh với Ban Giám đốc và sinh viên Học viện Tòa án, ảnh Minh Sử

Tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao (ngày 09/8/2016), đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan điểu tra, Tòa án nhân dân các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đẩy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tại Bộ Tư pháp (ngày 25/12/2017), đồng chí đề nghị Bộ Tư pháp bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giúp Chính phủ thực hiện tốt công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội xem xét. Chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành án dân sự; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật. Tham mưu, giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế; chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tại Cơ quan điều tra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an phối hợp với cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, bảo đảm khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá các vụ án hình sự, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, các vụ án sử dụng công nghệ cao mà dư luận quan tâm. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, pháp luật, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp ở các nước trên thế giới truy bắt số đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài, có biện pháp hiệu quả thu hồi số tài sản tham nhũng bị tẩu tán.

Tại cơ quan Thi hành án, Bộ Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan thi hành án tiếp tục củng cố bộ máy, kiện toàn tổ chức cũng như nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp để tăng cường sức mạnh của mỗi cơ quan; rà soát, tu bổ các cơ sở giam giữ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân để họ sớm thành người có ích cho xã hội, tôn trọng và bảo đảm quyền của phạm nhân theo quy định của pháp luật.

Tại Hội Luật gia Việt Nam (ngày 19/01/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cấp Hội và từng hội viên Hội Luật gia Việt Nam thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến công tác của Hội. Thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vận động những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tích cực tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ kịp thời cho công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân luật gia tiến bộ các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giới luật gia và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giao Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chỉ đạo việc “Xây dựng bộ chỉ số Tư pháp” và phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết toàn diện chế định Hội thẩm nhân dân, đề xuất phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân…

 

Các đại biểu Hội luật gia tham dự buổi làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội luật gia

Tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngày 10/7/2018), Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ luật sư trong quá trình tham gia trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ sự nghiệp xây dụng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư tiếp tục phấn đấu, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tập trung thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010 – 2020; triển khai nghiên cứu “xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư”; khuyến khích luật sư tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào đân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Liên đoàn Luật sư

Ngoài ra, trong quá trình hội đàm, hội kiến với nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cơ quan tư pháp các nước đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thường dành thời gian để giới thiệu thành tựu cải cách tư pháp của Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm cải cách tư pháp với các nước và khuyến nghị tăng cường việc hợp tác về tư pháp với các nước. Đáng lưu ý là: Ngày 23/5/2016, Chủ tịch nước đã hội đàm với Tổng thống B.Obama và ký Tuyên bố chung Việt Nam- Hoa Kỳ, trong đó có nội dung hai bên cam kết thúc đẩy bảo vệ quyền con người và cải cách tư pháp. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald J.Trump (ngày 11, 12/11/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao đổi, ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm, thúc đẩy quyền con người và cải cách tư pháp; hai bên nhất trí ghi nội dung này vào tuyên bố chung.

Tại buổi tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov (ngày 07-9-2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Thoả thuận hợp tác đã ký, tập trung vào công tác xây dựng và thực thi pháp luật… Hai bên cần trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sinh sống, làm việc ở hai nước. Đồng thời hai bên cần tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Trong buổi làm việc với đồng chí Chu Cường, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc (ngày 19/9/2018), đồng chí Trần Đại Quang đã đề nghị Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân, minh bạch hoá và công khai hoá hoạt động của Toà án. Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Toà án và hỗ trợ Toà án nhân dân Việt Nam xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin và xây dựng Toà án điện tử và  nghiên cứu các lĩnh vực pháp lý mà các bên cùng quan tâm.

Trong tuần làm việc cuối cùng trước lúc ra đi, đồng chí đã chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo (ngày 15/9/2018) và có nhiều ý kiến tâm huyết về Đề án đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương.

Trong buổi tiếp, làm việc với đồng chí Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc (ngày 19/9/2018), đồng chí đã quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân, minh bạch hoá và công khai hoá hoạt động của Toà án; đề nghị Tòa án của hai nước tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời hỗ trợ Toà án nhân dân Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Toà án điện tử và nghiên cứu các lĩnh vực pháp lý mà hai bên cùng quan tâm.

 

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TANDTC tiếp đồng chí Chu Cường, Chánh án TANDTC Trung Quốc

Những tư tưởng chỉ đạo và ý kiến tâm huyết của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong công tác cải cách tư pháp đã và đang được các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức có liên quan quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sự ra đi đột ngột của đồng chí là một sự tổn thất lớn đối với sự nghiệp cải cách tư pháp. Chúng tôi tin rằng, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tổ chức được giao các nhiệm vụ cải cách tư pháp sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Học viện Tòa án, ảnh Minh Sử

(*) Ủy viên chuyên trách kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy