Thành lập ba Tòa án thành phố thuộc tỉnh

BẢO THƯ - UBTVQH vừa công bố ba Nghị quyết số 636/NQ , 637/NQ và 638/NQ - UBTVQH14 thành lập ba đơn vị Tòa án cấp huyện.

08 tháng 03 năm 2019 19:18 GMT+7    0 Bình luận

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức bộ máy của ba Tòa án trên đây do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác và người lao động của ba Tòa án này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 3 năm 2012 về tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án các cấp và Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

 

Bình luận (0)