Cụm thi đua số VI tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021

CẢNH DINH - Ngày 12/10, Cụm thi đua số VI TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2021, triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu TANDTC, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chủ trì Hội nghị.

12 tháng 10 năm 2021 14:52 GMT+7    0 Bình luận

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI. 

Cụm thi đua số VI gồm 12 đơn vị, trong đó 11 đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của TANDTC và Học viện Tòa án, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC về công tác xây dựng ngành; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án và công tác hành chính - tư pháp, mỗi đơn vị đảm nhiệm một lĩnh vực cụ thể, bao gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch-Tài chính, Ban Thanh tra, Vụ Thi đua- Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân. Tổng số đơn vị cấp phòng và tương đương trong 12 đơn vị thuộc Cụm VI là 56.

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 28/12/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thanh tra được phân công làm Trưởng cụm, Tạp chí Tòa án nhân dân là Phó Trưởng cụm Cụm thi đua số VI.

 

 Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại Hội nghị

Tổ chức Đảng và các đoàn thể của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã được kiện toàn và duy trì hoạt động tốt, đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và vận động các đoàn viên, các hội viên tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Theo báo cáo, trong năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số VI tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phong trào thi đua. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua, khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước. Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị có những đổi mới so với những năm trước, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, do đó, chất lượng công tác được nâng lên; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại các đơn vị được đổi mới theo hướng thực chất hơn, khắc phục tính hình thức của những năm trước.

Cùng với phong trào thi đua của TAND, các đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Công tác khen thưởng có những đổi mới quan trọng. Chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc, khắc phục dần những hạn chế trong công tác khen thưởng những năm trước.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, bằng nhiều hình thức phong phú, biểu dương kịp thời những trường hợp đạt thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua.

Các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo TANDTC giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thời gian yêu cầu. Một số đơn vị đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân Trần Quốc Việt, Phó trưởng Cụm thi đua số VI trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số VI trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

- Một số đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn hình thức, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, thậm chí lúng túng trong phương thức tổ chức phong trào thi đua, đo đó, chất lượng phong trào thi đua và công tác chuyên môn chưa cao; việc bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng ở một số nơi vẫn còn tình trạng nể nang.

- Công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chưa có nhiều đổi mới, hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến chưa phát hiện được nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nhân rộng.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết từ khi đại dịch Covid - 19 bùng phát đến nay đã qua 4 lần bùng phát dịch, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, nhất là lần thứ 4 này dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Đối với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao nói chung và các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI nói riêng phải áp dụng biện pháp giảm lượng công chức làm việc tại cơ quan, tăng cường làm việc online tại nhà đã ảnh hường lớn tới hoạt động chuyên môn và đời sống, sinh hoạt của công nhân viên chức. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác như chủ đề hành động “trách nhiệm, ký cương, chất lượng, vi công lý”, đã minh chứng tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cùa hệ thốngTóa án. Có đơn vị đã xuất sắc vượt chỉ tiêu thi đua như Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cũng yêu cầu lưu ý và đề nghị chú trọng một số nội dung cụ thể như sau:

Một, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách Tư pháp. Triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiếp pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của TAND.

Hai, chủ động hơn nữa việc triển khai phát động và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; nội dung, chủ đề các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị gắn liền với chủ đề thi đua xuyên suốt cùa hệ thống Toà án nhân dân và thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quá trình thực hiện phái bào đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khà thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Ba, chú trọng việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua. Về vấn đề này, qua theo dõi và chi đạo tại nhiều Cụm thi đua cho thấy đây là một khâu còn yếu, có tính phổ biến trong các phong trào thi đua thời gian qua. Chưa rút ra được những nguyên nhân cơ bản, những tồn tại và chưa đề xuất được các giải pháp hữu hiệu để khắc phục vấn đề này.

Phó Chánh án yêu cầu phải từ những cá nhân, những tập thề bình thường có kế hoạch, có giải pháp thích hợp, biện pháp cụ thể để xây dựng thành những tập thể, cá nhân điển hình, tuyên truyền, nhân rộng ra trong toàn đơn vị, toàn Cụm cùng học tập. Như thế mới đúng với ý nghĩa xây dựng điền hình tiên tiến, mới động viên, khích lệ được mọi người cùng thi đua, các phong trào thi đua mới phát triển mạnh mẽ được, cần kiên quyết khắc phục cách làm thụ động, trông chờ vào các yếu tố bên ngoài. Phải chủ động tạo nên một không khi thi đua sôi nổi ngay trong đơn vị mình, Cụm cùa mình, góp phần thắng lợi vào phong trào thi đua chung cúa toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Bốn, Phong trào thi đua phải thiết thực tạo động lực cho việc đẩy nhanh tiến độ, có tính lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Năm, Phài tăng cường kỳ cương, kỳ luật, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ; chấp hành nghiêm kỳ luật lao động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2022 của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Cụm thi đua số VI xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, như sau:

a) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hộilần thứ XIII của Đảng trong Toà án nhân dân. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân năm 2022; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ... 

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng nghiên cứu, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc thù của các Tòa án. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng.

c) Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

d) Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân; tập trung tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong Tòa án nhân dân và từng cơ quan, đơn vị cơ sở. Qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua.

e) Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng để phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

g) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các ngành, các cấp phát động; Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Tòa án nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, đóng góp ủng hộ các quỹ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt… nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho 2 đơn vị: Vụ Thi đua Khen thưởng và Vụ Tổ chức - Cán bộ. Và danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân cho 4 đơn vị: Vụ Tổ chức - Cán bộ; Văn phòng; Học viện Tòa án; Vụ Thi đua Khen thưởng.

 Hội nghị cũng đã bầu Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm Cụm trưởng và Báo Công lý làm Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2022

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy