TANDTC hướng dẫn TAND các cấp thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án

MINH TRÍ - Tại Công văn số 83/TANDTC-HVTA ngày 05/4/2021, TANDTC đã hướng dẫn các TAND về công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021

06 tháng 04 năm 2021 15:58 GMT+7    0 Bình luận

Sơ tuyến đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Tòa án luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, góp phần thiết thực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời kỳ mới.

Đ công tác tuyển sinh năm 2021 được thực hiện kịp thời, thống nhất, có chất lượng, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 (Việc sơ tuyển tại Học viện Tòa án sẽ thực hiện riêng theo nội dung được quy định trong Đe án tuyển sinh năm 2021) như sau:

Về việc tuyển

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chi đạo Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện để phối hợp với các cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn thực hiện việc niêm yết Thông báo sơ tuyển tại các cơ sở giáo dục này trước ngày 10/4/2021. Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án phải đảm bảo được niêm yết đầy đủ tại 100% cơ sở giáọ dục bậc THPT trên địa bàn, tỉnh, huyện.

Việc niêm yết phải lập thành văn bản có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi niêm yết về việc “đã niêm yết” và báo cáo kết quả niêm yết Thông báo sơ tuyển trên địa bàn tỉnh cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (qua Học viện Tòa án).

Ban sơ tuyển

Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban sơ tuyển do đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và thi đua khen thường Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực.

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển

Việc nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển được thực hiện theo Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án.

Lưu ý: Thí sinh nộp đù hồ sơ đăng ký theo quy định thì Tòa án nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy hẹn sơ tuyến cho thỉ sinh. Giấy hẹn phải ghi rõ thời gian vù địa điếm sơ tuyến;

Mu hồ sơ sơ tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án, địa chi: hocvientoaan.edu.vn.

        Tổ chức tuyển

Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh kèm theo toàn bộ Hồ sơ đăng ký sơ tuyển để Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sơ tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ:

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi thí sinh thường trú tổ chức nhận hồ sơ đãng ký sơ tuyển: Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

Thời gian sơ tuyển:

Việc sơ tuyển được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021. Thời gian cụ thể do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Địa điểm sơ tuyển:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tinh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để bố trí địa điểm sơ tuyển (có thể bố trí tại 01 địa điểm hay nhiều địa điểm theo cụm khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển).

Lệ phí sơ tuyển

Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)/Thí sinh.

Lệ phí sơ tuyển do Tòa án cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển giữ để chi trả cho công tác tổ chức sơ tuyển.

Nội dung sơ tuyển

 Khi thực hiện việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện các nội dung sau:

Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu chi tiết với từng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án.

Ghi kết quả sơ tuyển vào Phiếu sơ tuyển.

Cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh

Phiếu sơ tuyển được lập thành 02 bản (có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển và đóng dấu của Tòa án nhân dân tỉnh đã sơ tuyển): 01 bản cấp cho thí sinh, 01 bản lun tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã sơ tuyển.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận Phiếu sơ tuyền, thí sinh phải nộp ngay Phiếu sơ tuyển về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án (theo địa chì nêu tại mục 7.2).

Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển có trách nhiệm lập báo cáo về công tác sơ tuyển, công tác niêm yết thông báo sơ tuyển và gửi Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển, Danh sách thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyến, Danh sách thí sinh không đạt sơ tuyển (gồm cả bản mềm) kèm theo bản sao hồ sơ sơ tuyển của các thí sinh (có đóng dấu Tòa án) về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Toà án, đường 282 xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội; email:

phongdaotaovakhaothi.hvta@gmail.com trước ngày 08/6/2021.

Lưu ý: Khi gửi file các danh sách sơ tuyển qua email về Học viện, cần đặt tên file theo tên tỉnh (Ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).

Công tác kiểm tra, hậu kiềm và trách nhiệm của Chánh án cấp tỉnh đối vói công tác sơ tuyến

Học viện Tòa án chù tri phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tổi cao thành lập các Đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Học viện Tòa án sẽ thực hiện công tác hậu kiểm đối với các thí sinh trúng tuyển vào Học viện Tòa án. Nếu có thí sinh đạt sơ tuyển nhưng qua công tác hậu kiểm phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đe án tuyển sinh năm 2021 thì không được công nhận trúng tuyển vào học tại Học viện Tòa án. Trong trường hợp này, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi sơ tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trước thí sinh và trước pháp luật về kết quả sơ tuyển.

      Một s lưu ý trong công tác sơ tuyển

Khi tiến hành sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần lưu ý:

Tòa án các cấp trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thí sinh có nguyện vọng sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 được tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển theo quy định (Không từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển cùa thí sinh vì bất kỳ lý do nào).

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin của thí sinh đảm bảo tính chính xác và thống nhất; Cán bộ sơ tuyển phải tự mình điền các thông tin của thí sinh vào Phiếu sơ tuyển;

Nhắc nhở thí sinh: “Bên cạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Học viện Tòa án, thí sinh còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Các thông tin về thí sinh (như: Họ và tên; Ngày/tháng/năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân ...vv) trong hồ sơ sơ tuyển với các thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đầy đú, thống nhất với nhau (Một thí sinh chi được sử dụng thống nhất 01 chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân);

Cán bộ sơ tuyển truy cập vào website của Học viện Tòa án theo địa chỉ: hocvientoaan.edu.vn, mục “Tuyển sinh đại học, cao học” để tải các mẫu phục vụ công tác sơ tuyển.

Yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật nhập dữ liệu vào các biểu mầu báo cáo kết quả sơ tuyển: Tất cả các cột dừ liệu là “chữ số” phải đặt định dạng kiểu “text”; đổi với cột ngày, tháng, năm sinh thì yêu cầu “ngày”, “tháng” phải đủ 2 chữ số, “năm” ghi đủ 4 chữ số và đánh “/” giữa ngày, tháng, năm, (ví dụ: 02/08/2003).

Thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi có hộ khẩu thường trú thì không được tham gia sơ tuyển tại Học viện Tòa án.

Trên đây là hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021. Giám đốc Học viện Tòa án, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với TS. Lê Hữu Du (ĐT: 0988.088.918), Phó Giám đốc Học viện Tòa án để được giải đáp cụ thể./.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy