Nhìn ra nước ngoài

Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế

Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế (International Association of Jugdes - IAJ) được thành lập năm 1953 tại Áo. Đây là một tổ chức quốc tế chuyên nghiệp, phi chính trị, tập hợp các hiệp hội Thẩm phán quốc gia, không phải Thẩm phán riêng lẻ, được Hội đồng Trung ương phê chuẩn để kết nạp vào Hiệp hội. Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế hiện có 92 thành viên là Hiệp hội Thẩm phán của các quốc gia. Hiệp hội không bao gồm bất kỳ nhân vật chính trị hoặc tổ chức công đoàn.[1]

Đọc tiếp