Nhìn ra nước ngoài

Kinh nghiệm về tạo lập và áp dụng án lệ ở Hà Lan

Án lệ mới được thừa nhận và áp dụng án lệ bắt buộc chính thức ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Do vậy, kinh nghiệm về tạo lập và áp dụng án lệ tại Việt Nam còn chưa nhiều. Vì vậy, thông qua việc nghiên cứu về lịch sử phát triển án lệ ở Hà Lan, tác giả mong muốn rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Đọc tiếp