Tin quan tâm

Học viện Tòa án thông báo về việc sơ tuyển năm 2021

Tại Thông báo số 58 /TB-HVTA ngày 05/04/2021, Học viện Tòa án thông báo tới các thí sinh về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 như sau:

Đọc tiếp