Tin quan tâm

10 sự kiện tiêu biểu của hệ thống Tòa án nhân dân năm 2018

Năm 2018, các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các chỉ đạo, giải pháp nâng cao chất lượng xét xử do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề ra. Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, Tòa án các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, vị thế của Tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Trước thềm xuân mới Kỷ hợi 2019, trân trọng giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Tòa án nhân dân năm 2018.

Đọc tiếp