Tin quan tâm

Đã có hướng dẫn thế nào là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, một số nội dung của Chỉ thị, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Trước tình hình đó, Bộ Công thương đã có Văn bản số 4481/BCT-TTTN gưit tới các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Đọc tiếp