Tin quan tâm

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT –BTP-TANDTC-VKSNDTC, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

Đọc tiếp