Tin quan tâm

Kiểm tra công tác chuyên môn của ba Tòa án cấp cao

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, TANDTC đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn năm 2018 và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 của các Tòa án nhân dân cấp cao. Thời gian kiểm tra dự kiến thực hiện từ đầu tháng 12/2018 và hoàn thành trước ngày 20 /12 năm 2018.

Đọc tiếp