Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Nghị quyết và cuộc sống” trên trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024. Trong đó: Tuần thi thứ nhất: từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 03/3/2024; tuần thi thứ hai: từ ngày 4/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Mỗi tuần thi có 1 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức và 1 câu dự đoán số lượt người thi trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm.

Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi nguời dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 7 lần trong mỗi tuần thi. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi bao gồm: 1 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng; và một số giải thuởng khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ngoài ra, link liên kết Cuộc thi, thông tin về Cuộc thi cũng được đăng tải trên một số cơ quan báo chí, Trang Thông tin điện của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Thể lệ Cuộc thi cùng các thông tin chung về Cuộc thi, câu hỏi thi, kết quả người đạt giải tuần; tài liệu tham khảo sẽ được đăng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Đây là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến thứ ba được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien. vn) - kênh cung cấp thông tin chuyên ngành hướng tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và công chúng nói chung.

Trước đó, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

TRIỆU HỒ