Án lệ số 16/2017/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28...

"Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng"

Án lệ số 15/2017/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28...

"Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp"

Án lệ số 14/2017/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28...

"Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng"

Án lệ số 13/2017/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28...

"Về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ"

Án lệ số 12/2017/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công hố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28...

Về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 11/2017/AL

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 công bố 6 án lệ mới được Hội đồng...

"Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp"

ÁN LỆ- MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN

Thạc sĩ, NCS. Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. HCM

Đỗ Thanh Trung

Lãi chậm trả tiền trong án lệ năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được...

PGS.TS. ĐỖ VĂN ĐẠI - Trưởng Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh