Bình chọn sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

Thực hiện Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo 15 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp trong đó có sự kiện  Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện Trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.

1. Bộ, ngành Tư pháp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"
Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì xây dựng và phối hợp tham gia xây dựng một số chuyên đề thành phần trong nội dung Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Ngày 9/11/2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”). Đây là Nghị quyết đầu tiên ở tầm BCH Trung ương đề cập một cách toàn diện, đầy đủ nhất các nội dung chính của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đang và sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trong thời gian tới và cũng là cơ sở chính trị có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của ngành Tư pháp.

2. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, trong đó điểm nhấn là Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần khẳng định, tôn vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội
Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Bộ Tư pháp cùng với các bộ, ngành, địa phương đã tham mưu tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, lan toả tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật được coi là điểm nhấn quan trọng nhằm đánh giá, nhìn nhận lại chặng đường 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật và định hướng cho giai đoạn tiếp theo.
Tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, định hướng triển khai công tác pháp luật nói chung, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng trong thời gian tới. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hoá trong xã hội.

3Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ
Theo công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vào ngày 25/5/2022, Chỉ số CCHC năm 2021 của Bộ Tư pháp đạt 91.90/100 điểm - xếp thứ 01/17 bộ, là năm thứ tư liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm ba Bộ dẫn đầu về Chỉ số CCHC cấp bộ. Kết quả đó đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong thực hiện cải cách thể chế, đồng thời, cũng thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, hiện đại hóa hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

4Chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định pháp luật trong bộ Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII) tăng 10 bậc

Trong năm 2022, Ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu đề xuất nhiều định hướng chiến lược quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật. Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nội luật hóa các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhờ đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật của Việt Nam đã được các Tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Theo đó, Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật của Việt Nam năm 2022 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh giá tăng 10 bậc. Sự kiện này góp phần nâng tầm hình ảnh và vị thế đất nước và mở ra nhiều cơ hội, tạo thế mạnh trong việc thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

5. Hoạt động hợp tác quốc tề về pháp luật và tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều điểm nhấn, mở ra cơ hội hợp tác sâu, rộng, toàn diện với nhiều đối tác lớn, quan trọng, góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng cho đất nước
Hoạt động hợp tác quốc tế trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Trung Quốc mở ra một chặng đường mới trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương về pháp luật và tư pháp giữa 2 nước. Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào và Hội nghị công tác tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 5 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An là những hoạt động có ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
Bên cạnh đó, hoạt động ký kế hoạch thực hiện Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền với Cộng hòa liên bang Đức; Ý định thư về xây dựng Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba... cũng là những điểm nhấn quan trọng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác tư pháp, pháp luật với các đối tác truyền thống, anh em.

6Tham mưu ban hành các Đề án lớn, quan trọng về phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường truyền thông chính sách nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, định hướng lớn về đổi mới công tác PBGDPL
Năm 2022, Bộ Tư pháp đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” để triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 – 2030; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Việc ban hành các Đề án có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
Đặc biệt, Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” được xác định là một trong những “cú hích” quan trọng để hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội được thực hiện từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp"và Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”
Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1155/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp" và Quyết định số 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.
Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Đề án đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước ta trong bối cảnh mới hiện nay. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò dẫn đầu của Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước; vị trí, vai trò của Học viện Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam.

8. Hoàn thiện thể chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp làm cơ sở kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ tinh gọn, hoạt động hiệu quả
Thể chế trong công tác xây dựng Ngành có bước hoàn thiện quan trọng với việc ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Nghị định được xây dựng và ban hành trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Cùng với công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Tổng cục, Cục; giữ nguyên mô hình tổ chức đối với 19 đơn vị và chuyển đổi mô hình một số đơn vị nhằm tiếp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyên môn hóa, chuyên sâu các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành.

9. Nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid 19, Hệ thống Thi hành án dân sự hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022
Năm 2022, công tác THADS tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là những hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan và với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022. Thể chế về THADS tiếp tục được hoàn thiện và kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, thi hành án tín dụng ngân hàng và theo dõi thi hành án hành chính. Kết quả thi hành xong về tiền đạt trên 75.240 tỷ đồng, tăng trên 28.156 tỷ đồng so với năm 2021 và tăng trên 21.460 tỷ đồng so với năm 2020 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021).

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022
Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.
Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự; thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

11. Bộ Pháp điển “về đích sớm” so với tiến độ đề ra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển 
Thực hiện Đề án xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành được giao xây dựng, hoàn thiện Bộ pháp điển gồm 271 đề mục thuộc 45 chủ đề trong giai đoạn 10 năm (2014 - 2023).
Đến nay, 263/271 đề mục đã hoàn thành, trong đó, 250/271 đề mục đã được Chính phủ thông qua, đưa vào khai thác, sử dụng (đạt 97% khối lượng Bộ pháp điển), các đề mục còn lại do hệ thống văn bản có nội dung thuộc đề mục chưa ổn định, đang được sửa đổi, bổ sung nên các Bộ, ngành thực hiện sau. Với kết quả như hiện nay, Bộ pháp điển đã cơ bản hoàn thành, việc xây dựng Bộ pháp điển đã “về đích sớm” trước 01 năm so với lộ trình đã đặt ra.
Bộ pháp điển điện tử tập hợp đầy đủ, chính xác toàn bộ các văn bản QPPL do các cơ quan trung ương ban hành đang có hiệu lực, được đăng tải công khai, miễn phí trên môi trường điện tử để mọi cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tra cứu sử dụng. Trong thời gian qua, Bộ pháp điển đã được Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tích cực tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng rộng rãi  đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, giới luật sư, doanh nghiệp, giới nghiên cứu, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan quản lý nhà nước đã từng bước chuyển từ thói quen khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và coi Bộ pháp điển là một trong những công cụ hữu hiệu, dễ dàng hỗ trợ giải quyết công việc.


Lễ ký chương trình phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại toà án giữa TANDTC và Bộ Tư pháp, ảnh: Cảnh Dinh

12.  Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện Trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân (Chương trình số 1603/CTPH-BBTP- TANDTC ngày 19/5/2022)
Ngày 18/5/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.
Chương trình người thực hiện TGPL trực tại tòa án được ký kết và triển khai thực hiện sẽ bảo đảm tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; hạn chế việc người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý bị bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ pháp lý. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của cán bộ ngành tư pháp và ngành Tòa án sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giúp quá trình tố tụng khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiếp cận công lý cho người dân
Việc ký kết thực hiện Chương trình phối hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân đồng thời là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển của hoạt động trợ giúp pháp lý đồng hành cùng người nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế.
13. Khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác tương trợ tư pháp về dân sự trong ASEAN và Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
Năm 2022, Việt Nam đã ký 02 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự với cấp nhà nước Thái Lan và Lào. Bên cạnh đó, ngày 17/11/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn pháp luật ASEAN với chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và thương mại trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” với sự tham dự của Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Tổng Thư kí Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cùng nhiều đại biểu các nước thành viên và chuyên gia, diễn giả đến từ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH), Hoa Kỳ, Thụy Sỹ và Nhật Bản.
Việc ký Hiệp định với Lào, Thái Lan thực hiện nhiệm vụ “tiếp tục ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước, trước hết ưu tiên các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước quan hệ truyền thống” được đề ra tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XIII về tổng kết 15 năm Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng thời nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan đề xuất ký kết hiệp định.
Việc tổ chức Diễn đàn thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực của HCCH, đồng thời thực hiện mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý, vì một cộng đồng “gắn kết chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và mở rộng hợp tác với bên ngoài” của ASEAN.

14. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được xây dựng và vận hành hiệu quả
Ngày 04/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch năm vừa qua đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu và tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 01/9/2022, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã ghi nhận có tổng số hơn 47,5 triệu dữ liệu hộ tịch các loại, gồm trên 29 triệu trường hợp đăng ký khai sinh; gần 6,5 triệu trường hợp đăng ký kết hôn; trên 4,3 triệu trường hợp đăng ký khai tử và trên 7,5 triệu trường hợp đăng ký các sự kiện hộ tịch khác); duy trì kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó, xác định rõ nguyên tắc thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc (tính đến ngày 01/9/2022, đã có hơn 7,5 triệu trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân thông qua việc kết nối, chia sẻ giữa 02 Cơ sở dữ liệu).
15. Chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I được thêm mới
 Lần đầu có chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I trong Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 (đây là lần đầu tiên trong các chức danh viên chức sự nghiệp thuộc ngành tư pháp quản lý có chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I) khẳng định vị trí, vai trò, tính chuyên nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý trong hệ thống chức danh nghề nghiệp viên chức.
Việc bổ sung chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I là cần thiết bởi: Thứ nhất, qua quá trình công tác, trợ giúp viên pháp lý hạng II tiếp tục tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sẽ đảm đương một số nhiệm vụ đòi hỏi có trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cao hơn với vai trò hướng dẫn, tổ chức; đồng thời đảm đương thêm một số nhiệm vụ mới có tính chất phức tạp hơn như: thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, tham mưu cho Trung tâm trợ giúp pháp lý kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, thực hiện mọi vụ việc khó khăn, phức tạp tại Tòa án nhân dân cấp cao đạt được các vụ việc trợ giúp pháp lý tố tụng thành công…; Thứ hai, trợ giúp viên pháp lý là một bên tham gia hoạt động tranh tụng cùng kiểm sát viên, thẩm phán (đều có ngạch cao cấp) nên việc xây dựng chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I sẽ bảo đảm sự tương quan.


Mời độc giả tham gia bình chọn Tại đây

HÀ XUÂN