Bộ Tư lệnh Quân khu 9: Gặp mặt báo chí đầu Xuân năm 2024

Chiều ngày 22/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân năm 2024, báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền trên mặt báo chí năm 2023, phương hướng và nội dung phối hợp tuyên truyền năm 2024.

Phát biểu báo cáo tại buổi gặp,Thiếu tướng Lê Minh Quang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9

Phát biểu báo cáo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Minh Quang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho biết, Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột quân sự, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới…

Trong nước và địa bàn Quân khu tình hình chính trị ổn định; kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động không từ bỏ âm mưu thực hiện “Diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá và gây mất an ninh chính trị ở một số địa bàn trọng điểm. Trên tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu, di dời bè cá nhà nổi trên sông Mê kông và ngư dân ta vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài còn diễn biến phức tạp; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và hoạt động của LLVT Quân khu.

Trước tình hình đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong lực lượng vũ trang và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2023, LLVT Quân khu 9 đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn, cùng với Báo Quân khu bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời đưa tin, phản ánh các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng; tuyên truyền kết quả công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, công tác đối ngoại quốc phòng của LLVT Quân khu, góp phần cổ động viên cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT Quân khu.

Bên cạnh, những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với cơ quan báo, đài trên địa bàn còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Việc cung cấp thông tin cho báo chí; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời; Công tác lựa chọn, tạo nguồn, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cộng tác viên bảo chỉ chưa thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2024, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai thực hiện đề ra 4 phương hướng nội dung sau:

1. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo chỉ và truyền thông: năng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thế mạnh của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Từ đó, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Báo Quân khu và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương để phản ánh tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Báo Quân khu và các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, tích cực đối mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan truyền thông, là cầu nối, định hướng thông tin, dư luận, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nghị quyết Đảng bộ các tỉnh, thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, kết quả xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD. Kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh trực bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên cương, biển đảo của Tổ quốc, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan báo chí, Cục Chính trị tham mưu để Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nằm kết quả tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị. Kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện nhiệm vụ theo Luật báo chí, định hướng của ngành Tuyên giáo, Thông tư số 183 ngày 04/8/2017 của Bộ Quốc phòng quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 130 ngày 11/9/2019 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyên truyền về Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo khác của Việt Nam; Quy chế số 2194 ngày 24/9/2020 của Quân khu quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong lực lượng vũ trang Quân khu.

4. Trong phối hợp tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị cần xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các sự kiện diễn ra trong Quân đội và LLVT Quân khu. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần cùng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT Quân khu. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân khu và các cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là, phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đưa tin diễn tập KVPT các tỉnh An Giang, Cà Mau, kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cân bộ; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, đoàn kết, thống nhất, hoạt động của cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngoài ra, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, trong thời gian tới, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ thị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, và dư luận xã hội trong lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần giữ vững tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng LLVT Quân khu VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời, biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Nhân dịp gặp mặt lần này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trao quyết định và khen thưởng cho cá nhân và tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng và tuyên truyền trên mặt báo chí năm 2023.

TRẦN TÚ